Imádság

Új rózsafüzérek

Beküldve: Rózsafüzérek

Megkérdeztem az Úr Jézust, miért van az, hogy ennyi imát tanítanak mostanában nekünk?

Jézus: Azért kapsz ilyen sűrűn rózsafüzér imákat, hogy most a végső időkben ezekkel a kegyelmeket kiesdő imákkal egyre több gyermekemen segíthessek. Bízd Ránk, hogy mennyi imát üzenünk általad, te csak írj szorgalmasan.

Részleges lelkiismeretvizsgálat

Beküldve: Az Isteni Ige Társasága imakönyve 1940

Előkészítő

Erősen hiszem, Istenem, hogy itt jelen vagy, engem látsz és hallasz, hogy egész bensőmet áttekinted. Ebben a hitben imádlak és mélységes alázattal és félő tiszteltettel és kérem tőled a kegyelmet, hogy ezt a lelkiismeretvizsgálást jól végezzem.

Hálaadás

Hálát adok, ó Istenem, teljes szívemből, minden jótéteményedért, melyben oly atyailag részesítettél. Megteremtettél s ez óráig megtartottál, egyszülött Fiad által megváltottál, az igaz hitet s a megszentelő kegyelmet ajándékoztad nekem, ezenfelül szerető gondviselésed bizonyítéka gyanánt annyi külön jótéteményben részesítettél, nevezetesen a mai napon … Életem minden pillanata szereteted új záloga s szent akaratodé, hogy engem boldogíts. Mit adjak Neked oly sok és nagy jótéteményedért? Fogadd el, Istenem, legőszintébb és legbensőbb köszönetemet azzal az ígérettel, hogy Irántad mindenkor hálás leszek.

Szentlélek segítségül hívása

Jöjj el Szentlélek, világosítsd meg elmémet, hogy felismerjem, mivel bántottam meg ma ismét Isten végtelen felségét és jóságát, hogy mindig és mindig jobban megismerjem magamat és üdvösségemnek minden veszedelmét, egyben annak eszközeit is. Indítsd meg szívemet, hogy elkövetett vétkeimet és hibáimat igazán megbánjam és erősítsd akaratomat, hogy magamat komolyan megjobbítsam. Ó Mária, bűnösök menedéke, könyörögj érettem!

Lelkiismeretvizsgálás

Bánat

Ó Istenem, ma reggel ígértem meg, hogy a mai napon a bűnt, különösen pedig ezt a bűnt … nem követem el; s íme mégis újra megbántottalak, Irántad hűtlen és hálátlan voltam. Ó, bárcsak soha meg nem bántottalak volna! Bocsásd meg, Istenem, ezeket és életemnek minden bűnét, tekintettel a végtelen elégtételre, melyet hőn szeretett Fiad, az én Üdvözítőm, Jézus Krisztus nyújtott Neked; egész szívemből bánom azokat, mert miattuk érdemeltem meg, hogy Te igazságos bírám megbüntess, de még sokkal inkább azért, mivel Irántad, legfőbb jótevőm és jóságos Atyám iránt oly hálátlan voltam s Téged, a legfőbb, legtökéletesebb és szeretetre legméltóbb jót megbántottalak.

Erősfogadás

Kegyelmedben bízva, ó Istenem, erősen felteszem magamban, hogy téged immár meg nem bántalak, különösen ezeket a bűnöket … többé el nem követem. Fogadd el erős fogadásomat és ígéretemet, hogy kegyelmed által megerősödve, magamat teljes komolysággal valóban megjobbítsam.

Imádság

Ó Úrnőm, ó anyám, emlékezzél meg, hogy a tied vagyok. Őrizz, oltalmazz, mint javadat és birtokodat.

Imádkozzál érettünk boldogságos Szt. József, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Szentséges Szülőd jegyesének érdemei, kérünk Uram, legyenek nekünk segítségünkre, hogy amit tehetségünkkel el nem érhetünk, azt az ő esedezése által megnyerhessük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Elevenítő Lélek, éltesd fiaidat és lányaidat.

Jézus és Mária szentséges Szíve, fűzzetek magatokhoz minden szívet.

Szent Mihály, Gábor és Ráfáel, az összes angyalokkal együtt védelmezzétek az egyházat.

Szent József, Joakim és Anna, a szorongatottakat segítsétek. Szent Péter és Pál, János és András, a többi apostollal együtt a hitet tejesszétek.

Szent Gergely, Ágoston és Vince, az összes szentekkel érettünk könyörögjetek.

Az Ige világossága és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus Szíve az emberek szívében.

 

Rövid reggeli imádság

Beküldve: Az Isteni Ige Társasága imakönyve 1940

Úrangyala …

Ó Úrnőm, ó Anyám, neked szentelem magamat egészen s hogy odaadásomat megmutassam, íme felajánlom neked ma szememet, fülemet, számat, szívemet, egész valómat teljesen. Mivel tehát immár a tied vagyok, ó jó Anyám, őrizz hát és védelmezz, mint javadat és birtokodat.

Imádság

Hiszem, ó teljes Szentháromság, hogy itt jelen vagy. Imádlak gyermeki tisztelettel és szeretettel, egyesülve a Boldogságos Szűz Máriával, Uram anyjával, szent őrangyalommal, Szent Józseffel, védőszentemmel, családunk védőangyalaival és védőszentjeivel és az összes mennyei lelkekkel és szentekkel.

Hála

Ó teljes Szentháromság, dicséret és hála legyen neked kimondhatatlan szeretetedért és jóságodért, mellyel teremtettél, megváltottál és megszenteltél. Hálából minden kegyelmedért és jótéteményedért, szeretni akarlak teljes szívemből és teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből.

Jó szándék

Ó legszentebb Szentháromság, ma újból neked szentelem testemet és lelkemet. Szintúgy felajánlom neked legtisztább szándékkal minden gondolatomat, szavamat, cselekedetemet s a napnak minden szenvedését, hogy tetszésedet elnyerjem, téged méltóképpen tiszteljelek, mindennemű kegyelmedért illően hálát adjak, az ellened elkövetett vétkekért megengeszteljelek és hogy szentegyházad győzelmét, különösen pedig a szegény Benned nem hívők és bűnösök megtérését és Jézus Szentséges Szíve minden ügyének gyarapodását kiesdjem.

Kérések

Áldd meg, teljes Szentháromság, testünket-lelkünket. Áldd meg szüleinket és rokonainkat, családunkat és ennek jótevőit, egyházi és világi feljebbvalóinkat.

Ó Szentlélek, a szívek irányítója és vezérlője, töltsd meg gyarló szívemet mindenre képesítő kegyelmed erejével, hogy ma minden igyekezetem a te isteni akaratod szerint való legyen.

Imádkozzunk a Szentlélek hét ajándékáért magunk és az anyaszentegyház részére:

A bölcsesség ajándékáért.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Az értelem ajándékáért.

Dicsőség …

A tanács ajándékáért.

Dicsőség …

Az erősség ajándékáért.

Dicsőség …

A tudomány ajándékáért.

Dicsőség …

A jámborság ajándékáért.

Dicsőség …

Az istenfélelem ajándékáért.

Dicsőség …

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Imádkozzunk a hit terjedéséért. Miatyánk … Üdvözlégy …

Imádságok az angyalokhoz és szentekhez

Isten angyala, te vagy oltalmazóm, világosíts meg, védj, vezérelj és igazgass engem, akit a Fölségesnek atyai jósága terád bízott.

Szent József atyám, védőszentem, családunk szent őrangyalai és pártfogói, legyetek ma és mindenkor, különösen pedig halálom óráján védelmezőim.

Imádjuk Istent az ő szentjeiben, akiknek emlékét ma üljük.

Dicsőség…

 

Az Ige világossága és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus Szíve az emberek szívében.

Jézus Szívéhez

Beküldve: Az Isteni Ige Társasága imakönyve 1940

 

Üdvözítőmnek Isteni Szíve, te minden jónak és tökéletességnek forrása: bárcsak úgy szerethetnélek, ahogy te ezt megérdemled! Távolíts el szívemből mindent, ami nem kedves előtted és gyújtsd fel azt szereteted lángjával, hogy mindenben csak téged keresselek és kívánjalak, én Istenemet és mindenemet.

Bárcsak visszavehetném az elpazarolt drága időt. De mivel ez nem lehetséges, legalább ezután akarlak egész szívemből szeretni, életem minden percét neked szentelni és így előbbi hidegségemet, közönyösségemet némileg pótolni.

Mily boldogok azok a lelkek, akik már zsenge gyermekkoruktól fogva szívüket neked adták és a szeretetben mindvégig megőrizték. Miképp volt lehetséges, ó örök Szépség, hogy elhagytalak és megbántottalak!

Mennyire bánom, hogy valamikor utálatos voltam előtted! És ha látod, hogy újból megválhatnék szeretetedtől és súlyos bűnnel megbánthatnálak, akkor engedj inkább szeretetedben meghalni, mert élni és téged nem szeretni, keservesebb nekem a halálnál.

Isteni Szív, íme szeretlek most téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből, mindenek fölött. És ami rajtad kívül szép és jó, csak azért szeretem, mert minden szépség, jóság és szeretetreméltóság kútforrása vagy. Ebben a szeretetben akarok élni és meghalni.

Jézusomnak szerető Szíve! Istenem és legfőbb jóm! Téged kíván lelkem! Hogy vágyom azon boldog pillanat után, melyben örökké bírni foglak a mennyben. Akkor szemtől szemben foglak látni és ismerni; egész szívemből és minden erőmből szeretlek majd ott és irgalmasságodat mindörökké magasztalom.

Kicsi és nyomorul ugyan az én szívem, és gyenge a szeretete, melyet irántad érez, szeretetre méltó Jézusom! Növeld hát szent kegyelmeddel és gyullaszd fel szereteted tüzével, mely Szívedet emészti. Egyesítsd a te Szíveddel, hogy úgy szeressen téged, ahogy te azt megérdemled.

Ó isteni Szív, fogadd el szeretetem ezen megnyilvánulását embertársaim nevében is. Szabadítsd meg a tisztítótűzben szenvedő lelkeket kínjaktól és irgalmasságod legyen rajtam. Amen

 

*

 

Ó Jézusom, és Uram és Istenem, kinek szentséges Szíve mindenkor irántam való szeretetből lángol: benső hálával eltelve borulok le előtted és kívánom magam fenntartás nélkül feláldozni neked.

A Boldogságos Szent Szűz, az összes angyalok és szentek jelenlétében áldozom fel és adom át magamat egészen a te jóságos Szíved szeretetének, hogy mostantól fogva te légy legfőbb szeretetem és mindenem; hogy ezután neked éljek, szenvedjek és meghaljak, hogy egészen a tied legyek és te az enyém.

Szentséges Szív legyen kedves előtted ez az én felajánlásom. Átadom neked testemet s lelkemet, cselekedeteimet és szenvedéseimet, életemet és halálomat, időmet és örökkévalóságomat.

Lankadatlan buzgósággal törekszem minden tehetségemet a te tiszteletedre fordítani egészen. Ezért egyesülök az összes, téged szerető lélekkel, hogy a tőlem telhető engesztelést végezzem a bántalmakért és méltatlanságokért, melynek szereteted e szent titkában ki vagy téve.

Szeretetreméltó Jézus, te köztünk akarsz maradni a világ végéig, hogy kegyelmeddel elhalmozz, hogy segítségünk, menedékünk, vigasztalásunk és erőnk légy e siralom völgyében, és mégis hányan félreismerik ezt a végtelen szeretetet.

Annyian nem törődnek veled, sőt nem is ismernek. Ellenségeid megvetnek, gúnyolnak, lábbal tapodnak. Oly sok keresztény csak hálátlansággal és mindenféle bántalommal illet, sőt szentségtöréssel fizet jóságodért.

Barátaid között is vannak, jóságos Jézus, kik csak hanyagsággal szolgálnak neked, sokszor hidegséggel és tiszteletlenséggel közelednek feléd. És ami fájdalmamat betetőzi: magam is ellenségeid közé tartoztam.

Magam is keserűséggel töltöttem el Szívedet, bűneimmel véres halálverejtéket csaltam ki belőled és keresztre feszítettelek.

És mégis szerettél és szeretsz bennünket, mintha mindig barátaid lettünk volna és soha ellenségeid. Ezért térdelek most itt előtted: könyörülj rajtam és töröld el vétkeimet.

A kötelességtudás és szeretet vezérelje ezután életemet, hogy életem minden napja az engesztelés s szeretet áldozata legyen.

Fogadd, Uram, kegyesen ezt az áldozatomat. Egyesítem azzal a dicsőítéssel, melyet isteni Szíved naponként a mennyei Atyának bemutat, és azzal az áldozattal, melyet a mi üdvünkért fájdalmas Anyáddal a Kálvárián hoztál.

Add meg nekem a kegyelmet, hogy az Oltáriszentségben mindig erősebb hittel, gyermeki reménységgel és bensőbb szeretettel tiszteljelek és imádjalak, hogy így eljussak hozzád a mennybe. Amen.