Rózsafüzérek

Nagyböjti jó elhatározásunk lehet valamelyik Szent Arc rózsafüzér imádkozása

Beküldve: Rózsafüzérek

 

„A manoppellói szent Arc a legnagyobb csoda, amink csak van! ” (Szent Pio atya)

 manoppellói szent Arc

 

 

A képen a Manoppellóban őrzőtt, az Úr Jézus Arcát fedő (Jn. 20,7) kagylóselyem (amely anyagánál fogva kizárja a festhetőség lehetőségét!) kendőn „nem emberi kéz készítette” képmás látható a torinói Szent Lepel  Arc-részletére helyezve. A modern tudomány nem képes választ adni, hogy milyen módon keletkezett a kép.

 A két arc teljesen fedi egymást, a két ereklye egyazon személyt takart! Mindkettő tanúja a Húsvétnak: a kínszenvedésnek, a halálnak és a Feltámadásnak. Néma és egyszersmind nagyon is ékesszóló tanú. Mindkét ereklye valóban rendkívüli jel. Kézzelfogható valósággá lett:  ÉL AZ ÚR!    Isten által adott tárgyi bizonyítékok a XXI. század hitetlen emberiségének!

A torinói Szent Leplen Jézus még halott (testének) arcvonásai láthatók, melyek a Feltámadás kezdetén a megdicsőülését kísérő nagy erejű természetfeletti kisugárzás hatására rögzülhettek. A manoppellói kendőn Krisztus már élő (éppen feltámadó) arckifejezése látható, de még a megdicsőülés folyamatának a befejezése előtt: ezért láthatók még a duzzanatok, a sebek helyei.) A hátlapon a Christus Pantokrator, 6.szd-i ősikon (Katharina-kolostor, Sinai) mutatja, hogy milyennek láthatták a megdicsőülés folyamatának a befejezése után a tanítványok Urukat, Aki a zárt ajtókon áthaladt éppen úgy, mint a sírjában rágöngyölt „torinói” Szent Leplen!”

Jézus Szent arcának nagy tisztelője volt Kis Szent Teréz. Ezt a tiszteletet kifejezi rendi neve is:

A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz.

 

A SZENT ARC tisztelete mindig aktuális, de különösen csütörtökön és pénteken, valamint a nagyböjti szent időben fontos emlékezetünkbe idézni az ÚR szenvedő Arcát és elmélkednünk róla.

Nyílván nem véletlenül kérte Urunk a nagyböjti szent kezdet előtti napra, „HÚSHAGYÓ KEDDRE” A SZENT ARC ÜNNEPÉT.

Ez nem hivatalos egyházi ünnep, hanem csak magánkinyilatkoztatásban szerepel. Tehát jámbor ajánlásnak tekinthető.

Az alábbi Szent Arc Rózsafüzér viszont egyházi imprimáturral is ellátott rózsafüzér, és akár egy negyedóra alatt is elimádkozható.

 

A SZENT ARC RÓZSAFÜZÉR:

A Keresztre:

Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak! „Uram, mutasd meg nekünk Arcodat, és megmenekülünk!” 

Nagy szemekre: Mennyei Atya, felajánljuk Neked Jézus Szent Arcának végtelen érdemeit és fájdalmait, drága Szent Vérét, Szent Sebeit és Könnyeit a Te nagyobb dicsőségedre, és lelkünk üdvösségéért.

Kis szemekre (tízszer):

1. Sebektől borított Szent Arc, Hozzád kiáltunk, irgalmazz nekünk! 2. Vérrel borított Szent Arc, Hozzád kiáltunk, irgalmazz nekünk! 3. Végtelen szeretetedben keserű könnyeket ontó Szent Arc, irgalmazz nekünk! 4. Gúnnyal és gyalázattal illetett Szent Arc, irgalmazz nekünk! 5. A legszörnyűbb kínokat hallgatagon eltűrő Szent Arc, irgalmazz nekünk!

Befejezés: Ó, sebek és vér által eltorzított Szent Arc, az Isteni Szeretet és Irgalmasság kinyilatkoztatása!  A Szűzanya fájdalmas és szeplőtelen Szíve által imádunk Téged, és engesztelni akarunk mindenki nevében és mindenkiért, minden sérelemért, amellyel megbántottak. Add, hogy életünk minden megpróbáltatását és szenvedését türelmes szeretettel viseljük, és végtelen áldozatoddal egyesítve elégtételként ajánljuk fel a Mennyei Atyának, a lelkek megmentéséért. Add nekünk, ó Urunk, hogy mi, akik ma fájdalmas Szent Arcodat tiszteljük, egykor a Mennyben dicsőséges Arcodat láthassuk, és Édesanyánkkal, Máriával, minden angyallal és szenttel Téged örökkön-örökké dicsérjünk. Ámen. 

Imprimatur Leodi 1952.08.30. I.Creusen, vic.Gen.

 

A Szent Arc tiszteletéhez a következő ígéretek fűződnek

„Semmit sem tagadok meg azoktól, akik a SZENT ARCOMRA hivatkozva kérnek!”

Háborúkat is meg lehet akadályozni illetve a csapásokat, büntetéseket is enyhíthetjük A SZENT ARC tiszteletével és családjaink védelmét is el lehet nyerni a legnehezebb időkben és ügyekben is!

„Akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik, oly kellemesek nekem, mint Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most, mint akkor ő. Hálából Szent Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem. A bűn által lelkükben eltorzított Istenképet halálukban ismét helyreállítom.

Aki Szent Arcomat felajánlja a Mennyei Atyának, sok lélek megmentését nyeri el... Ahányszor felajánljátok Szent Arcomat a Mennyei Atyának, annyiszor nyitom meg ajkamat és kiáltok irgalomért! Felajánlható egy-egy köztünk élő vagy a tisztítótűzben szenvedő lélekért, akit/akiket a befejező imában megemlítünk.

Sohasem hagyom el Szent Arcom tisztelőit. Szeretném, hogy Hamvazószerda előtti kedd (húshagyó kedd) Szent Arcom tiszteletének ünnepe legyen. Szeretném, ha különösen kedden tisztelnék Szent Arcomat."

 

A Stella Maris kiadásában megjelent Rózsafüzér imakönyv második, bővitett kiadásában szerepel egy másik  

Szent Arc rózsafüzér

Bevezetés: Hiszekegy...Miatyánk...Üdvözlégy (3-szor)...Dicsőség...

Üdvözlégy titkok:

1. aki önuralomra tanítson

2. aki önátadó szeretetre neveljen

3. aki a kereszt vállalására vezessen

 (Elmélkedés a titkokról)

Tized (5-ször): Miatyánk...Üdvözlégy (10-szer)...Dicsőség...Jézus Szent Arca...

Üdvözlégy titkok: (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot!)

1. akinek Szent Arca véres halálverejtékkel verejtékezett 

(elmélkedés: Az embernek nagyon nehéz, szörnyű dolgot kell átéreznie ahhoz, hogy beleizzadjon, verejtékezzen. Gondoljunk bele, hogy Jézus milyen elképzelhetetlen szenvedést élhetett át látomásban, hiszen véres verejtéket hullatott. Valószínűleg a mai világban uralkodó, vagy ahhoz hasonló hitehagyást, Isten káromlást látott. Krisztus szenvedésén engesztelésemmel segíthetek. Tudok-e, akarok-e szívvel engesztelni? Szeretném-e Jézus szenvedését enyhíteni? Hétköznapjaimból mennyi időt szánok Istennek?)

 2. akinek Szent Arcát durván ütlegelték

(elmélkedés:Jézusnak nemcsak a hátát, hanem még az arcát is ütlegek érték. Ezzel is a kegyetlenségüket akarták megmutatni azok, akik bántották Őt. Ő mindezt értünk, értem vállalta, szó nélkül türte. Az időnként engem érő megaláztatást tudom-e vállalni, szó nélkül tűrni, Jézus szenvedéséhez társulva?)

3. akinek Szent Arcán a tövisek sebhelyeiből vérpatakok folytak (elmélkedés: A tűhegyes, kemény tövisek Jézus koponyájáig behatoltak, ezzel kiserkentve szent vérét többek között a homlokán is. Jézusnak az értünk, értem, a megváltásomért ontott drága Vére elhomályosította a látását is. Amikor a szenvedésem elvakít engem, elhomályosítja gondolkodásomat, eszembe jut-e, hogy feletkintsek Jézusra a kereszten?)

4. akinek Szent Arca a kereszten meghalva lehanyatlott 

(elmélkedés: Jézus elfehéredett arcán vérfoltok jelezték az értünk, értem vállalt szenvedését, a megváltó halál okát. Amikor egy-egy komoly megpróbáltatásban úgy érzem, nem bírom tovább és lehanyatlik már a kezem, a fejem, tudok-e az értem meghalt Jézusra gondolni, hogy a rámszabott keresztet Vele együtt, mégis végig vigyem a nekem kijelölt úton?)

5. akinek Szent Arca a feltámadásban megdicsőült

(elmélkedés: Jézus arca a feltámadásban dicsőségesen ragyogott, egy új, csodálatos világ tündökölt át rajta. Hogy mennyire más a mennyország dicsősége, azt abból is láthatjuk, hogy Mária Magdolna nem ismerte fel a feltámadott Jézust, kertésznek nézte. A mennyország dicsőségébe azonban a keresztút vezetett. Tudom-e vállalni és környezetemért felajánlani napi szenvedéseimet, a leírhatatlanul szép és dicsőséges mennyország elnyeréséért, és azért, hogy másokat is oda juttathassak?)

Jézus Szent Arca, az Atya Arcának tükre, tiszteletre és imádásra méltó Isten-arc, dicsőség neked, most és mindörökké! Amen

Befejezés: Örök Atya! Felajánlom Neked nagyon szeretett Fiad imádásra méltó Arcát Szent Neved dicsőségére és XY lelkének üdvére. Ámen

 

 

 

 

Egyház Titka Rózsafüzér

Beküldve: Rózsafüzérek

Bevezető  titkok:
1. Aki a szentségek által az Egyházba felvesz minket;
2. Aki a szentségek által az Egyházban megerősít minket;
3. Aki a szentségek által az Egyházban üdvözít minket;

Tizedekre:
1. Aki az Egyházat alapította;
2. Aki az Egyházat fenntartja;
3. Aki az Egyházat irányítja;
4. Aki az Egyházat védelmezi;
5. Aki az Egyházat megdicsőíti;

Egység Királynője Rózsafüzér

Beküldve: Rózsafüzérek

Az Egység Királynője Rózsafüzér ihletése Gyergyószentmiklóson a Szűzanya könnyezésével áradó kegyelmek szándékaira létesült Egység Királynője Engesztelő Szolgálat imaalkalmain érkezett, még a könnyezés éveiben. Talán most, az egyre nagyobb zűrzavar idején a leginkább időszerű.

Bevezető  titkok:
1. Akinek gondja van a más akolból valókra is;
2. Aki megkeresi és megmenti az elveszettet;
3. Aki mindeneket magához vonz;

Tizedekre:
1. Aki az apostoli egyházak testvéri egységét helyreállítja;
2. Aki a Szentháromságban hívőket egységre hívja;
3. Aki az Egy-Isten hitűeket a Szentháromsághoz vezeti;
4. Aki minden népet Igaz Atyjához segíti;
5. Aki a hitetlenek és Isten-tagadók számára is felkínálja irgalmát;

Tisztulás rózsafűzére

Beküldve: Rózsafüzérek

A hagyományos rózsafüzéren imádkozzuk. Lejegyezte: Papp Gyula
 
Bevezetésre:       Hiszekegy
 
Nagy szemekre:   Jézusom, Te, aki meghaltál értem a kereszten, és megváltottál engem, Szent Véred által mosd tísztára lelkemet és testemet, és szabadíts meg engem!
 
Kis szemekre:  Uram bocsáss meg bűnös lelkemnek, szabadíts meg!
 
Befejezésre:  Jézus Krisztus, Te, Aki megmentetted a világot, tisztára mostad véred által lelkünket és megtísztítottál minket, kérlek rejts el most szerető szíved hajlékába minket! Amen.

Családok Rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Keresztre: Názáreti szent család, öleld át a világban élő családokat és áraszd el a te szereteteddel! Add meg a családoknak az egység és a türelem kegyelmét!

Nagy szemek: Názáreti szent család, költözz a családokba, és égesd a szívüket, a szeretetláng kegyelmeivel!

Három kis szem:    Áraszd el a családokat az erős hit kegyelmével!

                                Áraszd el az örök élet reményével a megtört családokat!            

                                Áraszd el a családokat a kölcsönös, tiszta szeretettel!

Kis szemekre:

Első tized: Názáreti szent család, égesd ki a családok szívéből a szeretetlenség magját! (10x)

Második tized: Názáreti szent család, űzd el a sötétséget és a sátáni cselvetéseket! (10x)

Harmadik tized: Názáreti szent család, add meg a családoknak az őszinte megbocsátás kegyelmét! (10x)

Negyedik tized: Názáreti szent család, add meg a családoknak a gyermeki lelkületet! (10x)

Ötödik tized: Názáreti szent család, áraszd el a családokat békességeddel és egyszerűségeddel! (10x)

Befejezésül: Názáreti szent család, költözz a családokba, hogy megszűnjön a hideg, a közömbös szeretetlenség! Add meg az őszinte, tiszta megbocsátás és megértés kegyelmét! Szereteted adjon erőt az újrakezdéshez! Názáreti szent család, legyen áldásod a családokon, hogy mindig békében és szeretetben éljenek, Ámen

 

Ígéretek:

Azokban a családokban, ahol ezt a rózsafűzért imádkozzák, ott a názáreti szent család, mint egy fény, betölti hajlékukat, szeretet és békesség lesz. Megszűntetem az erőszakot és a szeretetlenséget! Átölelem a családokat és megmutatom a szívükben a tiszta, egyszerű életet. Áldásom és végtelen irgalmam lesz ezekkel a családokkal. Megállítom a sátán cselvetéseit és ármánykodásait. Megadom a családokban az egység és a gyermeklelkület kegyelmét. Végül megígérem, hogy akik ezt a rózsafüzért együtt imádkozzák a családjukkal, azok az égben is együtt lesznek. Áldásom és oltalmam legyen a családokkal: a ti szerető, Mennyei Atyátok.

Veronika Márta

 

Az Irgalmasság Rózsafüzér ereje

Beküldve: Rózsafüzérek

Az Irgalmasság Rózsafüzérének az imádkozása közben látta valaki a következő képet: A Mennyei Atya ül a trónusán és szemléli az emberiséget. Nagy szomorúság, fájdalom és harag tükröződik az arcán. Ahogy szorítja a trónus karfáját egészen elfehéredik az ökle. Előtte a földre borulva egy küldöttség több tagja látható. A küldöttség vezetője, ahogy térdel, a karjában tartja Jézus testét, ahogy a keresztről leemelték, véresen sebzetten összetörve, és nyújtja a Mennyei Atya felé. Mellette balra egy másik személy kezében tartja Jézus Szent vérét, melyet az angyalok és a Szűzanya gyűjtöttek egy kehelybe. Jobbra ott térdel a Szűzanya is a küldöttségben, aki egy-egy kehelyben a saját véres könnyeit és szent vérét hozta, melyet akkor ontott, mikor a tőrök átszúrták a szívét.

A Mennyei Atya megrendülten felállt és karjaiba vette Szent Fiát, magához szorította.

Közben egy kb 1.5 -2 éves kislány a leborult küldöttségi tagok között előre totyogott a Mennyei Atyához és meghuzigálta a palástja szegélyét, karjaival felé nyújtózott, kérve hogy emelje fel őt. Az Atya könnyes mosollyal a szemében az ölébe vette. A kislány egészen szorosan átölelte a nyakát és simogatta a Mennyei Atya arcát. Közben azt mondogatta, hogy „ne legyél szomorú. Adok neked gyógyító puszit!” és nagy cuppanós puszikat adott neki. Erre már a Mennyei Atya is elnevette magát, magához ölelte a gyermeket és a magasba emelte.

Más valakin keresztül jött a látomáshoz a következő magyarázat. Az irgalmasság rózsafüzérnek hatalmas ereje van, ezt mutatja ez a látomás. A küldöttség az engesztelők összességét szimbolizálja, akik engesztelik az Atyát a világ bűneiért. Mennyei Atyánk nagyon szomorú, és haragra gerjedt a bűnök sokasága miatt. Őt, ahogy ez a látomás mutatja, csak egyetlen dologgal lehet megvigasztalni: amikor az Ő Szent Fiának szenvedését, vérét és az Ő legszentebb leányának könnyeit ajánljátok fel. Akkor enyhül meg igazán. Ezért, ez a rózsafüzér kincs a kezetekben. Használjátok minél többet, mert ezzel tudjátok kiengesztelni az Atyát olyannyira, hogy még a büntetést is le tudjátok rövidíteni vagy pedig egyszerűen eltörli végtelen nagy irgalmában és szeretetében. Ezért imádkozzátok ezt a rózsafüzért gyakran, aki teheti napjában többször is! És olyan kisgyermekké kell újra válnotok, mint az a kislány, hogy megvigasztaljátok, és örömre derítsétek Mennyei Atyátokat.

A Nehéz Idők Mentőöve

Beküldve: Rózsafüzérek

Ezt a Rózsafüzért a Szűzanya tanította Veronika Mártának. A Mennyei Atyához irányulnak a kérések, ezért nevezhetnénk a Mennyei Atya rózsafüzérének is, de az itt található rózsafüzérek sorozatban van már egy, amelynek az a neve, hogy a Mennyei Atya Rózsafüzére. Ezért adtuk ennek "A Nehéz Idők Mentőöve" címet, hogy megkülönböztessük attól a másik rózsafüzértől.

A hagyományos rózsafüzéren imádkozzuk

 

Keresztre (éremre): Mennyei Atyánk, irgalmazz nekünk és könyörülj rajtunk, szegény, eleső gyermekeiden! Irgalmas szíved szánjon meg minet, és könnyeid mossák tisztára lelkünket!

Nagy szemekre: Mennyei Atyánk, tisztíts meg minket irgalmas szereteteddel!

1. Kis szem: Mennyei Atyám, hiszek benned, mert örökké jó vagy mindenkihez.

2. Kis szem: Mennyei Atyám, remélek benned, mert végtelenül irgalmas vagy eleső gyermekeidhez.

3. Kis szem: Mennyei Atyám, szeretlek téged, mert mindennél egyszerűbb, tisztább szeretet vagy.

1. tized    Nagy szem

Kis szemekre (10x) Mennyei Atyánk, a Te szent arcod adjon reményt az élet küzdelmeihez!

2. tized    Nagy szem

Kis szemekre: (10x) Mennyei Atyánk, a Te irgalmas szíved indítson minket bűnbánatra, és könnyeid tisztítsanak meg!

3.tized    Nagy szem

Kis  szemekre: (10x) Mennyei Atyánk, a Te Szentfiad vére mossa le bűneinket!

4. tized    Nagy szem

Kisszemekre: (10x) Mennyei Atyánk, a Te jelenléted oltalmazzon és vezessen minket!

5. tized    Nagy szem

Kis szemekre: (10x) Mennyei Atyánk, a Te tiszta, szűzi leányod ölelje körül a világot, és mentsen meg minket a bűn rabságából. Könnyei indítsák meg szívünket feléd!

Befejezésül: Mennyei Atyánk, irgalmas szíved mentse meg eleső gyermekeidet, és tisztítsa meg a Földet a bűntől! Könyörületes arcod és irgalmad mentsen meg minket a nagy sötétségtől! A Te tiszta jelenléted legyen mentőövünk a nehéz időkben!  A Szentháromság, és a Szűzanya legyen oltalmunk a sátán ellen!  Amen.

 

Ígéretek:

1. Akik e rózsafűzért imádkozzák, azoknak mély bűnbánatot adok. A bűnbánat könnye sok lelket fog megmenteni.

2. Akik a Mennyei Atya irgalmát és szeretetét keresik, azok megtalálják, és mély béke költözik szívükbe.

3. Akik ezt a rózsafűzért imádkozzák, azok családtagjaiban fellángol szeretet tüze, és mély béke költözik a szívükbe.

4. Oltalmunkat és szeretetünket árasztjuk azok családjaira, akik hetente legalább egyszer elimádkozzák ezt a rózsafűzért. Ez a rózsafüzér legyen mentőövetek és fegyveretek a sátán elleni küzdelmeitekben. Kivezet benneteket a sötétségből. Mennyei Atyátok végtelen irgalmát élvezhetitek. Megígérem nektek, hogy ha mélyen, és szívből imádkozzátok, családtagjaitokat kivezetem tisztítótűzből .

Édesanyai intelmek

Beküldve: Rózsafüzérek

Szűzanya: Gyermekeim vezetlek titeket, vezessetek ti is minél több gyermeket az én anyai szívemhez és bízzátok rám őket. Én majd elvezetem mindnyájukat Fiamhoz és Mennyei Atyátokhoz. Kicsiny gyermekeim, köszönöm irántunk való bizalmatokat és szereteteteket. Köszönöm imáitokat, és hogy igyekeztek szeretetlángomat terjeszteni. Gyermekeim, ahol elterjed az én szeretetlángom és nap, mint nap imádkozzák, ott, megígérte Mennyei Atyátok, nem fogja hagyni Fiam nélkül szerető gyermekeimet. Imádkozzatok, terjesszétek szeretetlángom! Úgy ápoljátok e lángot, ahogy Fiam sebeit! Ne felejtsétek, a szeretetláng át van itatva a Szentháromság szeretetével. A szeretetláng fog benneteket megőrizni a sötétségben és a gonosz támadásaitól. Nap, mint nap imádkozzátok e két rózsafűzért: az irgalmasság rózsafűzért és a szeretetlángom rózsafüzérét! A Figyelmeztetés alatt rövid lesz az idő, pár másodperc alatt bekövetkezik a sötétség és a Szentlélek eljövetele. De ti, szerető gyermekeink, akkor is ezt imádkozzátok: „Szűzanyánk, ments meg minket szeplőtelen szíved szeretetlángja által!” A Figyelmeztetés után is ezeket imádkozzátok, és kérjétek a Szentháromság oltalmát! Bízzatok, és ne legyetek kishitűek! Legyetek alázatosak, és bátrak! Bátran és alázatos, mély tiszta szívvel tegyetek tanúbizonyságot mellettünk! Meg fogjátok majd látni méltó jutalmatokat, ha így tesztek. Gyermekeim, mivel rövid az idő, és bizony a gonosz erők most nagyon tombolnak és erősek, sok gyermekemet megkörnyékeznek. Ezért sok gyermekem gyengeségében elesik. Ezért azt kérem tőletek, hordozzátok Szent Benedek keresztjét és az én csodás érmémet. Ezek át vannak itatva a Szentháromság szeretetével. Ezek nagy biztonságot adnak a nehéz időkben. Legyetek tiszták, egyszerűek. Gyermekeim, ha lehet, a szeretetláng rózsafüzért azon a (szives) rózsafüzéren mondjátok el, ami az Én szeretetemmel van átitatva. Azon imádkozva nagyobb erőt fejt ki a gonosz felett, jobban vakítja és égeti és ez az örök kárhozat tüzébe taszítja vissza.

2011.08.28.                                               Veronika Márta

A Szűzanya, a mi égi királynőnk, rózsafűzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Azt láttam, hogy sok ember indult el a rossz úton. A Szűzanya megjelent előttük, és azt mondta nekik: „Drága kicsinyeim, engedjétek meg, hogy megmentselek titeket!” De az emberek elutasították a Szűzanya segítségét. Ő szomorú könnyeket ejtett értük. Bár nem látták, de Ő lélekben mindvégig mellettük volt. Az emberek haladtak a széles úton, majd egyszer csak megjelent előttük a sátán, aki így szólt hozzájuk: „Most már mindnyájan az enyéim vagytok! Nem szabadulhattok tőlem, mert megkaparintottam lelketeket.” Közben a sátán csatlósai körbevették az embereket. Az egyik ember letérdelt és így imádkozott: „Segíts nekünk Szűzanyánk, ments meg minket!” A Szűzanya azonnal meghallgatta imáját. A Gyermek Jézussal együtt azonnal megjelent a sátán előtt, aki gyűlöletében azt kiáltotta: „Menj innen, asszony!” A sátánon érezni lehetett, hogy nem bírja elviselni a Szűzanya jelenlétét. Végül elmenekült csatlósaival együtt. Az emberek nagyon hálásak voltak a Szűzanyának. Jézus egyik gyermeke kezét a Szűzanya tenyerébe helyezte és azt mondta: „Gyermekeim, édesanyám az, aki összeköt titeket velünk, égiekkel. Kövessétek édesanyámat!”

Ezután azt láttam, hogy a Szűzanya egy arany úton haladt. Egyszer csak megjelent a sátán előtte. A Szűzanya mindvégig lehajtotta a fejét és nem nézett a sátánra. Majd az így szólt hozzá: „Meddig követed még uradat? Nem látod, hogy senki sem akar követni téged?” A Szűzanya azt felelte: „Ahogy földi életemben, úgy az égben is kitartóan követem Szentfiamat. Ha te is követsz engem, akkor megmutatom, milyen nagy az én édesanyai szeretetem gyermekeim iránt.” A sátán nem bírta elviselni azt a két szót, hogy „édesanyai szeretetem”, ezért azonnal eltűnt. A Szűzanya tovább haladt az úton. Miközben sétált, észrevette, hogy körülötte minden kietlen, az állatok elpusztultak, a fákon nem voltak levelek, virágok. Újból megjelent a sátán a Szűzanyának és azt mondta: „A bűn által, az egész világot a kezemben tartom. Mikor veszed észre, hogy már nem tudsz segíteni az emberiségnek? A Szűzanya azt felelte: „Tévedsz sátán, a világ Atyám kezében van. Tőle függ a te sorsod is. Hamarosan elveszíted hatalmadat, mert végül a szeretet győz. Hajolj meg teremtő Atyád előtt, és én megmutatom neked végtelen jóságát, szeretetét, melyet minden teremtménye iránt érez!” A sátán újból eltűnt. A Szűzanya tovább haladt az úton. A gonosz megmutatta neki, milyen sokan kerülnek a pokolba, majd azt mondta: „Nézd, mennyi lelket szereztem és ragadtam el Uradtól! Imáid nem érnek semmit.” A Szűzanya azt felelte: „Valóban igaz, hogy sokan élnek bűnös életet, de nem mindnyájan, mert vannak olyan lelkek, akik hűen szolgálják Szentfiamat. Ha nem fordultál volna Isten ellen, még mindig ott lehetnél a mennyben, örök boldogsággal a szívedben. A bűn viszont teljesen boldogtalanná tesz téged. Kérlek, engedd meg, hogy segítsek rajtad!’” A sátán elutasította a Szűzanya segítségét, és egy pillanat alatt eltűnt. Ezután a Szűzanya előtt megjelent a Mennyei Atya és így szólt hozzá: „Drága leányom, a kísértések idején, mindvégig hű maradtál hozzám. Ezért nagy szeretetemben meg akarlak ajándékozni téged. Bármit kérhetsz tőlem, én megadom neked!” A Szűzanya szeretettel és alázattal azt felelte: „Atyám, kérlek, adj még egy kis időt az emberiségnek! Sokan imádkoznak, így rengeteg lélek megmenekülhet. „A Mennyei Atya azt felelte: „Leányom, kérésedet meghallgattam, és teljesítem.”

Ezután Jézus elvitt a Mennybe, ahol nagy szeretettel ünnepelték a Szűzanyát, mint a Menny királynőjét. A Szűzanya boldogan nézett a szentekre, és az angyalokra. Majd odajött hozzám és kezében egy gyönyörű rózsafűzért tartott és így szól hozzám: „Drága kislányom, egy újabb rózsafűzért adok a kezetekbe, mely abban segít titeket, hogy elnyerhessétek örök üdvösségeteket. Kövessetek engem, tanuljatok tőlem! Megmutatom nektek, hogyan kell legyőzni a sátánt. Kérlek, terjesszétek ezt a rózsafűzért is minden ember között! Sok kegyelmet tudok általa kiesdeni számotokra. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében Amen.”

A Szűzanya, a mi égi királynőnk rózsafűzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Első 3 kisszem:

Édesanyám, követni akarlak téged, mert tudom, hogy az üdvösségre vezetsz minket!

Édesanyám, sok hálával tartozom neked, hiszen nélküled már örökre elvesztem volna.

Édesanyám, szeretlek téged, ahogy te is nagy, édesanyai szeretettel szeretsz minket.

Nagyszemekre:

Szűzanyánk, te a Teremtő tökéletes műve vagy, és az a misztikus gyűrű, mely az embert összeköti Istennel. Ezért bízunk benned, és követünk téged azon az úton, melyen végighaladtál.

Kisszemekre: Édesanyánk, nagy bizalommal kérünk, vezess el minket is abba az országba, ahol az örök élet boldogsága vár!

Befejezés: A Mennyei Atya a Szűzanyáról: „Íme, az én szeretetem bizonysága az ember iránt, aki számára tökéletes formát akartam a legártatlanabb és legszentebb testben. Ő előtte minden élő köteles meghajolni a teremtett világ három birodalmában, a mennyben, a földön és az alvilágban. A mennyben megkoronáztam a Szűzanyát, mert azt akarom, hogy Ő legyen a ti királynőtök, mivel ő számomra végtelenül szent.

Ígéretek: Szűzanya:

  1. Megígérem nektek, hogy nem hagylak el titeket addig, míg be nem léptek velem a Mennyországba. Mert aki követ engem, és nekem szenteli életét, az általam megtalálja üdvösségét!
  1. Míg éltek, szüntelenül közbenjárok értetek Szentfiamnál, aki végtelen szeretetében megadja nektek mindazt a kegyelmet, mely lelketek üdvére szolgál.
  1. Szent Atyám akarata által, halálotok előtt úgy mutatkozom előttetek, mint a ti égi királynőtök.
  1. A külön ítéletkor mindvégig mellettetek fogok állni, és megvédelek titeket a sátántól

A szentmise alatt a szentáldozásnál Szűzanya felém nyújtotta jobb kezét és azt mondta: „Gyermekem, csak fogd a kezem, és Én, elvezetlek téged Atyám országába!” Szentáldozás után a Szűzanyával ott álltunk a mennyország kapuja előtt, mely megnyílt előttünk és együtt léptünk be oda.

                                                                                                      Mária Magdolna

A bátorság rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

 

Magyarország térképét láttam, melynek közepén a Szűzanya térdelt és imádkozott. Jézus odament szent édesanyjához egy hatalmas fénykarddal a kezében. Ezt a kardot Jézus Magyarország középpontjába helyezte. E kardra piros betűkkel ez volt ráírva: Istenhez hűséges, engesztelő harcosok fegyvere. A kard fénye belepte egész Magyarországot, melynek határait azok az angyalok őrizték, akik felvették a harcot az égben a bukott angyalok ellen. Az angyalok egymás kezét fogták, tekintetüket az égre emelték, ahol jelen volt a Mennyei Atya, aki fehér, ragyogó ruhát viselt és fején arany koronát. A Mennyei Atya levette az arany koronát és nagy szomorúsággal így szólt a magyarokhoz: Drága magyar népem! Meddig várjak még a ti megtérésetekre? Túl sok lehetőséget kínálok fel nektek, hogy időben helyrehozhassátok lelketek állapotát. Aki a bűnös életet választja, az nem méltó az én országomra. Nem szolgálhattok két úrnak egyszerre! Döntsetek, de jól gondoljátok meg, kit választotok, mert utána már késő lesz! Hamarosan elküldöm Szentlelkemet a világra. Mindenkinek kivétel nélkül megmutatom kereszten függő Szentfiamat, azokat a sebeit, melyeket a sok bűn elkövetésével okoztatok neki. Bizony, bizony mondom nektek, éljetek halálra készen! Kevés az idő! Óvjátok lelketek tisztaságát, járuljatok szentségekhez, de ami a legfontosabb, hogy mentsétek a lelkeket addig, míg van rá időtök. Megáldalak titeket a jó felkészülés lelkületével, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.”

Ezután láttam Szent Mihály arkangyalt, Szent István királlyal. Szent István így szólt a magyar engesztelőkhöz: „Drága engesztelő harcosok! Nagy küzdelem vár rátok, mely sok mindenben megnyilvánul majd. Fel kell vennetek a harcot a sátánnal! Ne engedjétek a gonosznak, hogy győzedelmeskedjen felettetek! Sose féljetek, csak bízzatok Isten szeretetében és irgalmában! Imádkozzatok a magyar egyházért, mert bizony, oda is befészkelte magát az ellenség! Gyakoroljátok a bűnbánatot, és legyetek irgalmasak, mert akkor Isten is irgalmazni fog nektek! Segítsetek egymásnak! Ne engedjétek, hogy a bűn felemésszen titeket! Mint királyotok, mélyen szívemen viselem sorsotokat. Készüljetek! Veletek vagyok, és a magyar szentekkel együtt imádkozom értetek.” Utána Szent Mihály odament az engesztelők vezetőjéhez, és így szól hozzá: „A legnagyobb feladatot bízták rád az égiek. Készítsd fel az embereket a harcra! Mondd meg nekik, hogy csakis szeretetegységgel tudjátok kivédeni a sátán támadásait!” Szent Mihály a fényes kardot az engesztelők vezetőjének adta, és azt mondta: „Segíteni fogok a harcban. Most pedig menj, és üzend meg harcostársaidnak, hogy fegyverkezzenek fel, és álljanak készen az idők végének legfontosabb küzdelmeire!” A Szűzanya megáldotta az engesztelők vezetőjét.

Ezután a Szentlélek Istent láttam, aki kezében egy gyönyörű rózsafüzért tartott, és így szólt hozzánk: „Gyermekeim, a Mennyei Atya áldásával, egy újabb fegyvert adunk a kezetekbe, mégpedig a bátorság rózsafüzérét. Szükségetek van a bátorság erényére, mert életetek folyamán még sok harcban, és üldöztetésben lesz részetek.”

Bátorság rózsafüzére

Keresztre: Hiszekegy

Nagy szemekre: Drága Szentlélek Istenünk, esedezve kérünk, add meg kegyelmed által a bátorság erényét! Segíts nekünk, hogy kitartó lélekkel tudjunk küzdeni legfőbb ellenségünk, a sátán ellen!

Kis szemekre: Szent Mihály arkangyal, légy a mi segítségünk, és tanítsd meg nekünk a szeretet és bátorság általi kitartó küzdelmet!

Befejezés: Drága Édesanyánk, tudjuk, hogy imáiddal, nagy szeretettel segítesz minket a nehéz küzdelemben. Bízunk édesanyai szeretetedben és abban, hogy segítséged által győzedelmeskedni fogunk a sátán felett.

Ígéretek:

Szentlélek: Ezen rózsafüzér által megadom hűséges gyermekeimnek azokat a kegyelmeket, melyek nemcsak megnövelik lelkükben a bátorság erényét, hanem erőt is adnak nekik ahhoz, hogy az üldöztetés során kitartóan ki tudják állni a kegyetlen kínszenvedéseket, megaláztatásokat, mindazt, amit az ellenség ellenük fog cselekedni. Emellett, megadom nekik végtelen nagy szeretetemben hitük bátor megvallásának kegyelmét.

Szent Mihály arkangyal: Megtanítom nektek, hogyan kell teljesen az Úrra hagyatkozni, és hogyan kell szembenézni félelmetekkel, melyet az ellenség ad a szívetekbe, hogy bátortalanná tegyen titeket, és gyáva módon feladjátok a küzdelmet.

Szentáldozás alatt, mikor magamhoz vettem az Úrjézus szent testét, Jézus szólt hozzám: Gyermekem, szeretetemmel megerősítelek, bátor harcossá teszlek, hogy félelem nélkül tudj szembenézni a sátánnal. Ne feledd, mindent szeretettel kell véghezvinni, mert csakis ez által tudsz győzedelmeskedni.

Szentáldozás után Szent Mihály arkangyal harci ruhába öltöztetett fel. Pajzsot, kardot, sisakot és egy szép rózsafüzért is adott nekem. Szent Mihály: A rózsafüzér, az egyik legfontosabb fegyver, mely nagy segítséget nyújt neked a nehéz küzdelemben.

Az Eucharisztia rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Jézus:„Gyermekeim, nehéz idők várnak rátok. Miután megtörtént a Nagy Figyelmeztetés, nem sokkal utána az ellenség felfedi magát. Először úgy fog mutatkozni előttetek, mint egy bárány. De később csatlósaival együtt farkasként fogja támadni és üldözni a keresztényeket. A gonosz legfőbb terve, hogy Engem megsemmisítsen az Oltáriszentségben. Ne féljetek kicsinyeim! Mert Én veletek vagyok a világ végezetéig. A sátán hatalma nem ér semmit Atyám végtelen nagy szeretetéhez képest. Mint szeretett teremtményeimen úgy akarok segíteni rajtatok, hogy amikor szükségetek van rá, gondoskodok arról, hogy lelketek nehogy táplálék nélkül maradjon. Mert bizony mondom nektek, ha nem lenne szentáldozás, akkor Örökre elvesznétek! Most újabb imát tanítok nektek, mely az utolsó időkre tartogatja számotokra a legtöbb kegyelmet. Legyetek hálásak érte! Mert isteni szeretetem által nem engedem, hogy elkárhozhassatok.”

Az Eucharisztia rózsafüzére

Keresztre: Hiszekegy…

Nagy szemekre: Jézusom, Te azt mondtad: „Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem.” Majd így folytattad: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, amely értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.”

Kis szemekre: Jézusom, alázattal kérlek Téged, ne engedd, hogy örökre elvesszek!

Befejezésül: Szűzanyám, bízom a te édesanyai közbenjárásodban, midőn imám meghallgatásra talál Szent Fiadnál. Valóban boldog embernek mondhatom magam, mert van, aki táplál, és nem engedi, hogy a sátán gonosz tervei által örökre elkárhozzunk.

Ígéretek:

Jézus:

1. „Nagy szeretetemben megígérem nektek, hogy isteni gondoskodásom által olyan papokat jelölök ki számotokra, akik ha kell, az életüket is feláldozzák Értem és a ti lelketekért. Így nem maradtok szentségek nélkül.”

2.  „Sötétség idején fényességet adok nektek, hogy tudjátok, mit tegyetek váratlan helyzetekben.”

3. „Édesanyám oltalmába vesz mindnyájatokat. Ellene a gonosz semmit sem tehet.”

Az engesztelők rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Látomásban Jézus elkísért engem egy templomba, ahol minden ember zöld, hosszú ruhát viselt és együtt imádkoztak a keresztre feszített Jézus előtt, aki így szólt hozzájuk:

„Drága engesztelő gyermekeim! Nagy örömömet lelem bennetek. Hatalmas feladatot bíztam rátok, mely nem könnyű. Nagy árat fizettem értetek kicsinyeim, hogy megválthassalak titeket a bűn rabságából. Így Hozzám hasonlóan ti is imádkozzatok kitartóan egymásért. Ha mindvégig hűek maradtok a Legszentebb Szentháromsághoz, akkor nem kell félnetek a halál órájától. Mert az ilyen lelkeknek nagy örömben lesz részük odaát.”

Utána Jézus fehér ruhában, kezében egy szép csillogó rózsafüzérrel így szólt hozzánk:

„Drága gyermekeim! Atyám Szent Akarata, hogy mindnyájan engesztelő lelkületűek legyetek. Ennél nemesebb feladatot nem is kaphattatok volna Tőlünk. Égi fegyvereket küldünk le hozzátok, hogy fel tudjátok venni a harcot az ellenséggel, a bukott angyalokkal, akik szüntelenül gonosz terveket szőnek ellenetek, hogy minél előbb megkaparinthassanak titeket. Mert bizony mondom nektek: A sátán mindennél jobban gyűlöli azokat, akik rengeteg lelket rabolnak el tőle. De ne féljetek! Védelmem alatt álltok és nem eshet bántódásotok. Most úgy döntöttem, hogy végtelen nagy szeretetemben újabb imát adok nektek, az engesztelők rózsafüzérét.”

Az Úrjézus kezembe adta ezt a rózsafüzért, és meglepetésemre, nagyon nehéz volt.

Jézus:„Nagy fájdalom éri Szent szívemet, mikor látom gyermekeimet a kárhozat útján haladni.A bűn súlya egyre nagyobb! A ti feladatotok az, hogy minél több lelket megmentsetek. Ez a rózsafüzér oly nagy kegyelmekkel jár, melyet fel sem tudtok fogni igazán kicsi értelmetekkel.”

 

Az engesztelők rózsafüzére

Keresztre: Hiszekegy

Nagyszemekre: Jézusom, Te kereszthalálod által kiengesztelted bűneinket a Mennyei Atya előtt. Hálánk jeléül mi is szeretnénk Veletek, a Szentháromság személyeivel, és egymással kiengesztelődni, hogy többé ne legyen gyűlölet, csak békesség.

Kisszemekre: Jézusunk, Szűzanyánk, kérünk titeket, segítsetek, hogy úgy tudjunk imádkozni, mint ahogyan ti is tettétek, mikor köztünk éltetek a földön.

Befejezésül: Atyánk, bízunk a Te hatalmas irgalmadban és szeretetedben és abban, hogy engesztelésünk által még sok-sok lélek fog visszatérni Hozzád úgy, hogy minden vétküket megbánva kérnek bocsánatot Tőled.

Ígéretek:

Jézus:

1. „Azok a gyermekeimnek, akik ezt a rózsafüzért terjesztik, nagy szeretetemben megígérem nekik, hogy védelmem alatt fognak állni. Így az ellenség nem fogja tudni mit tegyen, hogy megszerezhesse magának ezeket a lelkeket.”

2. „Örömmel mondom nektek kicsinyeim, hogy sok-sok szent van körülöttem, akik földi életük során rengeteg lelket mentettek meg imájuk és szenvedéseik által. Azt akarom, hogy ti is szentek legyetek. Ezért Szentlelkemmel együtt oly kegyelmekkel árasztjuk el szíveteket, lelketeket, melyek elvezetnek titeket a szentté válás útjára.”

3. Szűzanya: „Drága gyermekeim! Minden örömöm a Szentháromságban és bennetek rejlik. Kérjétek bátran segítségemet, és én megígérem nektek, hogy teljesíteni fogom imában elém tárt kéréseiteket, melyek megegyeznek Atyám Szent Akaratával.”

20011.05.06. péntek                                                                                                                          Mária Magdolna

A sátánt letipró rózsafüzér

Beküldve: Rózsafüzérek

Keresztre: Hiszekegy…

Nagyszemekre: Jézusom, Te végtelenül hatalmas vagy és szeretetre méltó. Kérünk Téged, parancsolj rá e tisztátalan lélekre, hogy hagyja el testvérünket, kit nagyon szeretünk.

Kisszemekre: Jézus nevében parancsoljuk: Távozz sátán vissza a pokolba, oda ahonnan jöttél!

Befejezésül: Drága Megváltónk, tudjuk, hatalmad olyan nagy, hogy még a tisztátalan lelkeknek is parancsolsz, és azok a Te szavad hallatára engedelmeskednek Neked. Ezért bízunk Benned, és ahogy a Gecemáni kertben mondtad, mi is mondjuk: „Atyám, legyen meg a Te akaratod és ne az enyém!”

Ígéretek:

Jézus: „Ígéretem különösen az ördögűző papoknak szól. Megadom nekik e rózsafüzér által a teljes bizalom és kitartás erényét, és a küzdelemben való mély buzgóságot,és legfőképpen az alázatosságot, melyet ellenségem nem tud elviselni. Végül megadom azt az erőt, mely erősen a sátán felett áll.”

Szűzanya: „Gyermekeim, szüntelenül mellettetek fogok imádkozni és segíteni. Megtanítalak titeket, hogyan kell mindvégig kitartani e hatalmas küzdelemben, mely Isten és a sátán között zajlik minden egyes lélekért.”

Én: Megkérdeztem, hogy ezt a rózsafüzért imádkozhatják-e mások is vagy csak a papok?

Jézus: „Gyermekem, ezt a rózsafüzért bárki imádkozhatja, ha úgy érzi, szüksége van rá. Nagyon szeretlek titeket kicsinyeim! Ezért is adtam nektek egy újabb fegyvert a kezetekbe, melynek segítségével győzedelmeskedni tudtok a sátán és csatlósai felett. Minél jobban növekszik a bűn a világon, annál több kegyelem és fegyver záporozik le az égből egészen a ti kezetekbe drága választottaim.”

Látomásban a pap az ördögűzés alatt jobb kezében tartotta a feszületet, mögötte pedig ezt a rózsafüzért imádkozták az emberek, melynek kegyelmével a Szűzanya a pap mellett térdelt és imádkozott. Majd Jézus lejött az égből, jobb kezével szeretettel megérintette a pap vállát, és a fénnyel, amely dicsőséges ruhájából áradt, megvakította a sátánt, aki fejét gyűlölettel elfordította és kúszva menekült a földön előle. Utána Jézus felemelte jobb kezét és azt mondta: „Parancsolom neked sátán, hagyd békén gyermekemet és menj ki belőle!” Szava hallatára a sátán felordított, majd félelmében engedelmeskedett Jézusnak, kiment gyermeke testéből és lelkéből, és tűz formájában csatlósaival együtt lement a pokolba. Végül a Szűzanya karjaiban vigasztalta megszabadult gyermekét, aki nagyon sírt.

A szeretet egységének rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Látomásban szentmisén az Úrjézus elvitt egy olyan helyre, ahol 4-5 ember volt egy csoportban, akik együtt imádkoztak. Az egyik alkalommal viszont ott volt a sátán is, aki, hogy szétválassza őket, meglökte az egyik embert, emiatt nagy vita lett közöttük. Jézus szomorúan látta ezt, és azt mondta: „Drága gyermekem! Amit most láttál az egy szimbólum, mely sok engesztelőt és virrasztót szimbolizál. Nagy szomorúság éri Szent Szívemet, mikor így látlak titeket. Ellenségem terve, hogy szétválasszon és viszályt szítson közöttetek. Azt akarom, hogy egységben éljetek, melynek legfőbb feltétele a szeretet. Szeressétek egymást és ne gyűlölködjetek! Mert ahol gyűlölet van, ott nincs megértés. Ezért, mivel nagyon szeretlek titeket, egy újabb imát tanítok nektek, a szeretet egységének rózsafüzérét. Imádkozzátok szeretettel ezt a rózsafüzért, amint alkalmatok van rá. Legyetek boldogok és ne féljetek! Mert Én és Édesanyám szüntelenül mellettetek vagyunk és megvédünk titeket a gonosz minden ármánykodásától, mellyel ártani akar nektek és közösségeteknek.”

A szeretet egységének rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy…

Nagyszemekre: Szentháromság egy Isten, három személyben. Ti a szeretet egységének példaképét mutatjátok számunkra. Kérünk, tanítsatok meg minket is olyan szeretetben élni, mint amilyenben Ti éltek fent a Mennyek Országában az angyalokkal és a szentekkel együtt örökkön örökké.

Kisszemekre: Égi Édesanyánk, tudjuk, hogy Te mérhetetlenül közel állsz a Szentháromsághoz, főként drága Szent Fiadhoz. Kérünk Téged, járj közben értünk a Mennyei Atyánál, hogy gyűlölet és irigység helyett szeretetben és egységben tudjunk élni és imádkozni.

Befejezésül: Legszentebb Szentháromság, nagyon szeretünk Titeket és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időben kegyelmeitek által szeretet-egységben tudunk élni, és együtt menteni a lelkek sokaságát, kiknek égetően szükségük van segítségünkre. Ámen.

Ígéretek:

Szentháromság: „Drága szeretett gyermekeink! Nagy örömmel szólunk hozzátok, hogy szavainkkal megérinthessük szíveteket és lelketeket. Minden egyes teremtményünket, aki naponta elimádkozza ezt a rózsafüzért, főként engeszteléskor és virrasztáskor, a következő ígéretekkel ajándékozunk meg:

1. „Mi a Szentháromság, nem engedjük, hogy a sátán tönkretegye és szétválassza egymástól azokat a gyermekeinket, akik hetente részt vesznek az engesztelésben vagy a virrasztásban.”

2. Mennyei Atya: „Szentlelkem által megkapják a szeretet egységének kegyelmét.”

3. Jézus: „Gyermekeim, mikor ezt a rózsafüzért imádkozzátok, nagyon boldoggá teszitek Szent Szívemet. Mert sok lélek megtérésére és megmenekülésére fog válni ez az imádság.”

4. Szűzanya: „Drága kicsinyeim! Nagy boldogságban lesz részetek odaát. Atyám legszentebb terve, hogy már itt a földön olyan szeretet-közösségben éljetek, mint ahogyan az angyalok és a szentek élnek Velünk együtt a Mennyek Országában. Nagyon szeretlek titeket! Örüljetek és mosolyogjatok, mert végtelenül jó hozzátok a Szentháromság.”

A bűnösök megmenekülésének rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

 

Látomásban szentmisén a Mennyei Atya egy fekete szurokkal teli tóhoz vezetett, melynek közepén a sátán állt. Sok ember ment bele ebbe a tóba, a ruhájukon fekete foltok voltak láthatóak. Sajnos nem tudtam segíteni rajtuk, mivel szabad akaratukból döntöttek így. Viszont a Mennyei Atya így szólt hozzám: „Drága kisleányom! Nagy szomorúsággal látom gyermekeimet a kárhozatba hullani. Mint szerető Atyátok aggódom lelketek sorsáért. Ezért úgy döntöttem, hogy egy újabb rózsafüzérrel ajándékozlak meg titeket, melynek neve: a bűnösök megmenekülésének rózsafüzére. Ezzel az imával sok eltévedt lélek fog visszatérni Hozzám. Nagy szeretettel karjaimba veszem ezeket a lelkeket, és nem engedem, hogy a sátán újból eltántoríthassa őket mellőlem.”

 

A bűnösök megmenekülésének rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Nagyszemekre: Atyám, Te végtelenül jó vagy eltévedt gyermekeidhez. Kérlek, bocsáss meg nekik, és fogadd őket vissza, mint ahogyan minket is, Isteni szereteted hajlékába!

Kis szemekre: Szűzanyám, kérlek, segíts nekem, hogy veled együtt segíteni tudjak a bűnös lelkeken, mégpedig azokon, akik a kárhozat útján járnak.

Befejezésül: Jézusom, kérlek, add, hogy Szentlelked által Hozzád hasonlóan úgy tudjam segíteni és menteni testvéreimet, ahogyan nagy szereteteddel megváltottál minket kereszthalálod árán. Ámen.

 

Látomásban mikor el kezdtem imádkozni ezt a rózsafüzért, akkor megmutatta nekem a Mennyei Atya, hogy a lelkek, akik majdnem belevetették magukat a kárhozatba, megmenekültek. Mégpedig úgy, hogy az Úr Jézus és a Szűzanya odamentek hozzájuk, megfogták a lelkek kezét és szeretettel elvezették őket egy jobb útra, ahol nincs kárhozat, csak Örök Üdvösség. Természetesen mindezt a sátán nem nézte jó szemmel. De csodálatos módon tétlenül állt ott, úgy, hogy még mozdulni sem tudott. Szívemben úgy éreztem, hogy ez a rózsafüzér nemcsak lebénítja a sátánt, hanem még el is gyengíti az erejét, mely abban rejlik, hogy sok lelket tud elrabolni Istentől. Majd így szólt hozzám a Mennyei Atya.

„Imádkozzátok minél gyakrabban ezt a rózsafüzért gyermekeim, hogy segítségetekkel sok-sok lélek megmenekülhessen a kárhozattól. Ígérem, hogy nem hagylak benneteket jutalom nélkül. Mert azok, akik naponta buzgón mentik a lelkeket nagy örömben lesz részük, mikor Szentlelkem meglátogatja őket a Nagy Figyelmeztetéskor.

A bűnbánat rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Jézus látomásban elvitt a szentmisére, ahol éppen szentáldozás volt. A pap mellett állt Jézus és szeretettel figyelte a hívek lelkét, akik szentáldozáshoz járultak. A Szűzanyával együtt mi is néztük az embereket, főként a lelküket. Egyes embereknek a ruháján volt néhány fekete pont. Volt, akiknek nagy sötét foltot lehetett látni. Jézus így imádkozott értük: „Atyám, kérlek, bocsáss meg nekik, hogy bűnös lélekkel áldoznak.” Néhány emberben érezni lehetett, hogy bűnbánat nélkül áldoznak. Jézus így szólt hozzám: „Drága gyermekem! Nagy szomorúsággal tekintek azokra, akik tisztátalanul és bűnbánat nélkül járulnak a szentáldozáshoz. Ezért úgy döntöttem, hogy nagy szeretetemben egy újabb rózsafüzérrel ajándékozlak meg benneteket. Arra kérlek kicsim, hogy ezt az imát is terjeszd el, és ismertesd meg minden egyes teremtményemmel, melynek neve: a bűnbánat rózsafüzére. Gyakoroljátok szeretettel a bűnbánat erényét! Ne okozzatok Nekem fájdalmat hitetlenségetekkel és közömbösségetekkel! Ne feledjétek, a szentáldozásban Velem egyesültök! Értelmetekkel fel sem tudjátok fogni mekkora kegyelemben részesültök általa. Vigyázzatok lelketek tisztaságára! Ha követitek tanácsomat, lelketek üdvösségére és nem kárhozatára válik a szentségekhez való járulásotok. Ezt az imát megáldottam szeretetemmel, mely sok kegyelmet tartogat számotokra. Segítségetekre válik a bűnbánatotok őszinte és tiszta növekedésében. Kérjétek Szentlelkemet! Ő gazdagon eláraszt benneteket!”

A bűnbánat rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Nagy szemekre:

Jézusom, kérlek, bocsáss meg nekem, hogy tisztátalan lélekkel vettelek magamhoz. Bízom Szentlelked segítségében, akinek kegyelme által mély bűnbánatot gyakorolva fogadhatlak szívem hajlékába.

Kis szemekre:

Édesanyám, tökéletes tisztaságod által kérlek, segíts nekem, hogy növekedni tudjak az őszinte és tiszta bűnbánat erényében.

Befejezésül:

Szentlélek Istenem, bízom mérhetetlen kegyelmeidben és abban, hogy a bűnbánat erényével lelkem nem foltos, hanem hófehér lesz, olyan mint legtisztább teremtményeid, a kicsi gyermekek lelke.

Ígéretek:

1. Szeretetem által megígérem azoknak, akik naponta elimádkozzák ezt a rózsafüzért, hogy elnyerik az őszinte bűnbánat erényét és emellett, Édesanyám vezetésével eljutnak a tökéletes tisztaság útjára.

2. Szentáldozáskor nem szomorúságomat, hanem örömömet fogom lelni e teremtményem lelkében.

3. Halála órájában kegyelmemmel bűnbánatát fokozva nem engedem, hogy elkárhozzon.

A hála rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Látomásban az Úr Jézus egy templomba vezetett, ahol a hívők a szentmise előtt kifejezték kéréseiket az Úrnak. Jézus kegyelmével megengedte, hogy halljam az egyik nő gondolatait, aki azt kérte: „Uram, kérlek, segíts nekem! Szükségem van egy állásra, hogy többé ne nélkülözhessek úgy, ahogyan eddig is.”

A Mennyei Atya rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Szentmisén a Mennyei Atya odajött hozzám és kezében egy gyönyörűen csillogó rózsafüzér volt. Elmagyarázta nekem, hogyan kell rajta imádkozni, majd így szólt hozzám:”Gyermekem,azt kérem tőled,hogy rózsafüzéremet, mely sok kegyelmet tartogat számotokra, ismertesd meg minden teremtményemmel!.”

A Mennyei Atya rózsafüzére

A tisztaság rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Látomásban a szeretet rózsafüzére alatt őrangyalom így szólt hozzám: „Jöjj velem gyermekem, mert most elvezetlek téged a szeretet királynőjéhez.” Miközben haladtunk, megláttam Égi Édesanyámat, akinek lábai előtt sok-sok rózsa volt, és angyalok vették körül kezükben egy szál rózsával. Kezembe vettem egy piros rózsát és a Szűzanyának ajándékoztam, aki mosolyogva és szeretettel így szólt hozzám: „Köszönöm gyermekem ajándékodat. Szeretetem jeléül kérlek, fogadd el ezt a fehér rózsát és mellé a tisztaság rózsafüzérét, melyet édesanyai szeretetemben ajándékozok neked és testvéreidnek. Mert számomra mindannyian az én gyermekeim vagytok. Nagy kegyelmekkel van megáldva ez a rózsafüzér. A tisztaság az egyik legfontosabb erény, mely feltétele annak, hogy beléphessetek Atyám országába. Kérjétek segítségemet, mert általam hamarabb eljuthattok a tökéletesség útjára, mint egymagatok. Bízzátok rám lelketeket, kicsinyeim! Szeretett jelenlétemmel betöltelek benneteket, mikor ezt imádkozzátok. Atyám szent lábai előtt kiesdem számotokra azokat a kegyelmeket, melyek segítenek nektek abban, hogyan éljetek tiszta életet. Nagyon szeretlek benneteket! Az égiek akarata, hogy szentek legyetek.”

A tisztaság rózsafüzére

A szeretet rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

Szentmisén a sátán odajött hozzám két karddal a kezében, melyből az egyiket nekem adta és így szólt hozzám: „Ha oly nagy a bátorságod, küzdj meg velem! De ha veszítesz, lelked örökké az enyém lesz.” Máriás ruhámban letérdeltem, és azt mondtam neki: „Nem félek tőled sátán! Mert tudom, nem vagyok egyedül. Mögöttem állnak a szentek és a Szentháromság is. Nincs hatalmad felettünk, mert neked csak gyűlöleted és haragod van, míg nekünk szeretetünk. Ezért vagy te egyedül, mert képtelen vagy szeretni!” A sátán haraggal azt mondta nekem: „Ezért még megfizetsz, mert nem hagyom ennyiben!” És gyűlölettel tűz formájában lement a pokolba. Közben egy szép rózsafüzért vettem elő a zsebemből, mely ragyogott a fénytől. A Szűzanya örömmel az arcán így szólt hozzám: „Gyermekem, légy boldog, mert kiálltad a próbát!” Majd így folytatta: „A szeretet rózsafüzérét tartod most a kezedben, mely az Irántunk érzett szeretettől világít. Minél jobban szeretsz, annál könnyebben tudsz győzedelmeskedni a sátán felett.” A Szűzanya elmagyarázta nekem, hogyan kell imádkozni ezt a rózsafüzért.

A szeretet rózsafüzére

Új rózsafüzérek

Beküldve: Rózsafüzérek

Megkérdeztem az Úr Jézust, miért van az, hogy ennyi imát tanítanak mostanában nekünk?

Jézus: Azért kapsz ilyen sűrűn rózsafüzér imákat, hogy most a végső időkben ezekkel a kegyelmeket kiesdő imákkal egyre több gyermekemen segíthessek. Bízd Ránk, hogy mennyi imát üzenünk általad, te csak írj szorgalmasan.