Imádság

Rövid reggeli imádság

Beküldve: Az Isteni Ige Társasága imakönyve 1940

Úrangyala …

Ó Úrnőm, ó Anyám, neked szentelem magamat egészen s hogy odaadásomat megmutassam, íme felajánlom neked ma szememet, fülemet, számat, szívemet, egész valómat teljesen. Mivel tehát immár a tied vagyok, ó jó Anyám, őrizz hát és védelmezz, mint javadat és birtokodat.

Imádság

Hiszem, ó teljes Szentháromság, hogy itt jelen vagy. Imádlak gyermeki tisztelettel és szeretettel, egyesülve a Boldogságos Szűz Máriával, Uram anyjával, szent őrangyalommal, Szent Józseffel, védőszentemmel, családunk védőangyalaival és védőszentjeivel és az összes mennyei lelkekkel és szentekkel.

Hála

Ó teljes Szentháromság, dicséret és hála legyen neked kimondhatatlan szeretetedért és jóságodért, mellyel teremtettél, megváltottál és megszenteltél. Hálából minden kegyelmedért és jótéteményedért, szeretni akarlak teljes szívemből és teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből.

Jó szándék

Ó legszentebb Szentháromság, ma újból neked szentelem testemet és lelkemet. Szintúgy felajánlom neked legtisztább szándékkal minden gondolatomat, szavamat, cselekedetemet s a napnak minden szenvedését, hogy tetszésedet elnyerjem, téged méltóképpen tiszteljelek, mindennemű kegyelmedért illően hálát adjak, az ellened elkövetett vétkekért megengeszteljelek és hogy szentegyházad győzelmét, különösen pedig a szegény Benned nem hívők és bűnösök megtérését és Jézus Szentséges Szíve minden ügyének gyarapodását kiesdjem.

Kérések

Áldd meg, teljes Szentháromság, testünket-lelkünket. Áldd meg szüleinket és rokonainkat, családunkat és ennek jótevőit, egyházi és világi feljebbvalóinkat.

Ó Szentlélek, a szívek irányítója és vezérlője, töltsd meg gyarló szívemet mindenre képesítő kegyelmed erejével, hogy ma minden igyekezetem a te isteni akaratod szerint való legyen.

Imádkozzunk a Szentlélek hét ajándékáért magunk és az anyaszentegyház részére:

A bölcsesség ajándékáért.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Az értelem ajándékáért.

Dicsőség …

A tanács ajándékáért.

Dicsőség …

Az erősség ajándékáért.

Dicsőség …

A tudomány ajándékáért.

Dicsőség …

A jámborság ajándékáért.

Dicsőség …

Az istenfélelem ajándékáért.

Dicsőség …

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Imádkozzunk a hit terjedéséért. Miatyánk … Üdvözlégy …

Imádságok az angyalokhoz és szentekhez

Isten angyala, te vagy oltalmazóm, világosíts meg, védj, vezérelj és igazgass engem, akit a Fölségesnek atyai jósága terád bízott.

Szent József atyám, védőszentem, családunk szent őrangyalai és pártfogói, legyetek ma és mindenkor, különösen pedig halálom óráján védelmezőim.

Imádjuk Istent az ő szentjeiben, akiknek emlékét ma üljük.

Dicsőség…

 

Az Ige világossága és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus Szíve az emberek szívében.

Gyertyaszentelő Boldogasszony rózsafüzére

Beküldve: Rózsafüzérek

 

(Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe: Karácsony után 40 nappal, február 2.)

 

Ennek a rózsafüzérnek imádkozása segít átelmélkedni a Szent Család alázatos megjelenését a templomban, valamint Jézus megszentelő kegyelmének megnyilvánulását azáltal, hogy Ő megjelent a templomban.

A rózsafüzér a hagyományos rózsafüzér segítségével imádkozható.

 

Bevezetés:Hiszekegy… Miatyánk… Üdvözlégy(3-szor)… Dicsőség…

Üdvözlégy titkok:

1. aki az emberek öröme

2. aki az anyák biztonsága

3. aki a családok boldogsága

 

Tized(5-ször): Miatyánk… Üdvözlégy(10-szer)… Dicsőség… Ó, bűn nélkül… Ó, Mária…

Üdvözlégy titkok: (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot)

1. akit te Szent Szűz a templomban felajánlottál

2. akiért te Szent Szűz egy pár gerlicét áldoztál

3. akit te Szent Szűz Simeonnak ölébe tettél

4. akinek megjelenését Simeon a templomban hirdette

5. aki a világ világossága és a népek dicsősége

Ó, Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária,

könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.

Ó, Mária, Édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj Szent Fiadnál, és megmenekül a világ! Rózsafüzér Királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket Szent Fiadnak, Boldogságos Szűz Anyánk. Ámen.

 

Befejezés:

Boldogságos Szűz Mária, Fény Királynője, te, aki egyszülött Fiadat emberi testünk valóságában mutattad be a templomban – mellyel megszentelte azt – kérjük, árassz el a kegyelmek bőségével, hogy megtisztulhasson szívünk, és a számadáskor méltó módon tudjunk megjelenni a népek megvilágosítására született igazi Fény, Jézus Krisztus előtt! Ámen.

Lejegyezte: Antal Péter

Többlet engesztelő imaóra

Beküldve: Imagyűjtemények

Megjelent a Natália nővéren keresztül Jézus által kért Többlet engesztelő imaóra újabb kiadása.

A füzet pdf-es változata innen tölthető le.    A tartalomjegyzék a végén található 

Elsőszombaton a Szent Anna-réten 15 órakor tartandó mise után (lásd: Engesztelők Naprára) aki szeretne elvinni terjesztés céljából a másnapi Szeretetláng átadás helyszíneire, vagy máshová, megteheti. A nyomtatási költség 150 Ft/db. 

 

1988. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, az Úr Jézus többlet engesztelést kérve kívánt segítségünkre lenni, hogy a gonosz léleknek a magyarságra vonatkozó tervei meghiúsuljanak. Többek között így szólt: „Üzenem, és kérem magyar gyermekeimet, mivel nehéz napok előtt áll az ország, és nem csupán az országnak, hanem az Egyháznak is, szüksége van imára, kilenc hónapon keresztül még nagyobb imaerővel engeszteljenek, kimondottan az ország területén elkövetett bűnökért heti egy engesztelő imaóra többlettel."

Az Úr Jézus az imaórára vonatkozó üzenetét később kiegészítette. Összesen öt imaóra változatot kért. Ezeket, már az egész világon imádkozhatják a magyar mintának megfelelően, azzal a különbséggel, hogy mindenütt a saját hazájuk megnevezése mellett engesztelnek az ország területén elkövetett bűnökért. A többletkegyelmet mindenütt elnyerik, ahol az Úr Jézus útmutatásának megfelelően buzgó lélekkel megtartják a heti egy „többlet engesztelő imaórát”. Nem az addig megszokott engesztelésnek az elhagyásáról van szó, hanem pluszként vállalt engesztelésül.

Az Úr szava: „A kis idő megéri, hogy elhárítsátok a nagy bajt. Az engesztelés nem az én dicsőségemet, hanem a ti javatokat szolgálja.”

A többi már rajtunk múlik, mennyire kapcsolódunk bele abba a mozgalomba, amit az Úr Jézus, Engesztelési Művének részeként a negyvenes években indított el Natália nővéren keresztül.

A Nagy Magyar Engesztelés mozgalmában a magyar nép apraja, nagyja részt vállalt az engesztelők közül. Sok lelkes pap, szerzetes buzgólkodott országmentő, világmentő, lélekmentő céllal.

Ma is nagy szükség van arra, hogy a 15 millió magyarból mindenki összefogjon, aki felismerte a küldetés, a feladatok komolyságát.