Imádság

Tisztulás rózsafűzére

Beküldve: Rózsafüzérek

A hagyományos rózsafüzéren imádkozzuk. Lejegyezte: Papp Gyula
 
Bevezetésre:       Hiszekegy
 
Nagy szemekre:   Jézusom, Te, aki meghaltál értem a kereszten, és megváltottál engem, Szent Véred által mosd tísztára lelkemet és testemet, és szabadíts meg engem!
 
Kis szemekre:  Uram bocsáss meg bűnös lelkemnek, szabadíts meg!
 
Befejezésre:  Jézus Krisztus, Te, Aki megmentetted a világot, tisztára mostad véred által lelkünket és megtísztítottál minket, kérlek rejts el most szerető szíved hajlékába minket! Amen.

Részleges lelkiismeretvizsgálat

Beküldve: Az Isteni Ige Társasága imakönyve 1940

Előkészítő

Erősen hiszem, Istenem, hogy itt jelen vagy, engem látsz és hallasz, hogy egész bensőmet áttekinted. Ebben a hitben imádlak és mélységes alázattal és félő tiszteltettel és kérem tőled a kegyelmet, hogy ezt a lelkiismeretvizsgálást jól végezzem.

Hálaadás

Hálát adok, ó Istenem, teljes szívemből, minden jótéteményedért, melyben oly atyailag részesítettél. Megteremtettél s ez óráig megtartottál, egyszülött Fiad által megváltottál, az igaz hitet s a megszentelő kegyelmet ajándékoztad nekem, ezenfelül szerető gondviselésed bizonyítéka gyanánt annyi külön jótéteményben részesítettél, nevezetesen a mai napon … Életem minden pillanata szereteted új záloga s szent akaratodé, hogy engem boldogíts. Mit adjak Neked oly sok és nagy jótéteményedért? Fogadd el, Istenem, legőszintébb és legbensőbb köszönetemet azzal az ígérettel, hogy Irántad mindenkor hálás leszek.

Szentlélek segítségül hívása

Jöjj el Szentlélek, világosítsd meg elmémet, hogy felismerjem, mivel bántottam meg ma ismét Isten végtelen felségét és jóságát, hogy mindig és mindig jobban megismerjem magamat és üdvösségemnek minden veszedelmét, egyben annak eszközeit is. Indítsd meg szívemet, hogy elkövetett vétkeimet és hibáimat igazán megbánjam és erősítsd akaratomat, hogy magamat komolyan megjobbítsam. Ó Mária, bűnösök menedéke, könyörögj érettem!

Lelkiismeretvizsgálás

Bánat

Ó Istenem, ma reggel ígértem meg, hogy a mai napon a bűnt, különösen pedig ezt a bűnt … nem követem el; s íme mégis újra megbántottalak, Irántad hűtlen és hálátlan voltam. Ó, bárcsak soha meg nem bántottalak volna! Bocsásd meg, Istenem, ezeket és életemnek minden bűnét, tekintettel a végtelen elégtételre, melyet hőn szeretett Fiad, az én Üdvözítőm, Jézus Krisztus nyújtott Neked; egész szívemből bánom azokat, mert miattuk érdemeltem meg, hogy Te igazságos bírám megbüntess, de még sokkal inkább azért, mivel Irántad, legfőbb jótevőm és jóságos Atyám iránt oly hálátlan voltam s Téged, a legfőbb, legtökéletesebb és szeretetre legméltóbb jót megbántottalak.

Erősfogadás

Kegyelmedben bízva, ó Istenem, erősen felteszem magamban, hogy téged immár meg nem bántalak, különösen ezeket a bűnöket … többé el nem követem. Fogadd el erős fogadásomat és ígéretemet, hogy kegyelmed által megerősödve, magamat teljes komolysággal valóban megjobbítsam.

Imádság

Ó Úrnőm, ó anyám, emlékezzél meg, hogy a tied vagyok. Őrizz, oltalmazz, mint javadat és birtokodat.

Imádkozzál érettünk boldogságos Szt. József, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Szentséges Szülőd jegyesének érdemei, kérünk Uram, legyenek nekünk segítségünkre, hogy amit tehetségünkkel el nem érhetünk, azt az ő esedezése által megnyerhessük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Elevenítő Lélek, éltesd fiaidat és lányaidat.

Jézus és Mária szentséges Szíve, fűzzetek magatokhoz minden szívet.

Szent Mihály, Gábor és Ráfáel, az összes angyalokkal együtt védelmezzétek az egyházat.

Szent József, Joakim és Anna, a szorongatottakat segítsétek. Szent Péter és Pál, János és András, a többi apostollal együtt a hitet tejesszétek.

Szent Gergely, Ágoston és Vince, az összes szentekkel érettünk könyörögjetek.

Az Ige világossága és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus Szíve az emberek szívében.

 

Lengyel ördögűző ima

Beküldve: Egyedi imák

NAGY EREJŰ ÖRDÖGŰZŐ IMA, MELYET SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ADOTT LENGYELORSZÁG ÉS AZ EGÉSZ VILÁG SZÁMÁRA

 

Szentháromság egy Isten, alázattal kérlek, hogy Szűz Mária, Szent Mihály Arkangyal, az összes angyalok és szentek közbenjárására add meg azt a nagy kegyelmet, hogy a sötétség erőit legyőzhessük Magyarországon, Lengyelországban…. és az egész világon, a mi Urunk Jézus Krisztus Keresztútja érdemeiért, drága Szent Vérének kiontásáért érettünk, Szent Sebeiért, a kereszten való szenvedéseiért, és minden szenvedéséért, melyet Passiója és egész földi élete során a mi Urunk és Megváltónk elszenvedett.

Könyörgünk Urunk, Jézus Krisztus, küldd el szent angyalaidat, hogy a gonosz erőit letaszítsák a pokolba, a kárhozatba, hogy Magyarországon, Lengyelországban….és az egész világon eljöhessen Isten uralma, és Isten kegyelme áradjon minden szívbe, hogy ez által Magyarország, Lengyelország…és minden ország a Te békéddel teljen el.

Mi Nagyasszonyunk és Királynőnk, tiszta szívből könyörgünk Hozzád, küldd el szent angyalaidat, hogy letaszítsanak a pokolba, az örök kárhozatba minden gonosz lelket, kiknek el kell veszniük.

Szent Mihály Arkangyal, a mennyei seregek vezére, az Úr Téged küldött e nagy mű megvalósítására, hogy az Úr kegyelme örökösen velünk lehessen. Vezesd mennyei seregedet, hogy a sötétség erői véglegesen a pokolba, a kárhozat helyére kerüljenek. Egyesítsd minden erődet, hogy legyőzd Lucifert és bukott angyalait, kik Isten akarata ellen fellázadtak, és most a lelkek vesztére törnek. Győzedelmeskedj, mert hatalmad van és tekintélyed. Kérd Istentől számunkra békéje és szeretete kegyelmét, hogy mindig követhessük a mi Urunkat Isten Országa felé. Ámen

„Minden imádság 50 ezer démont taszít le a kárhozatba. Hatalmas kegyelem ez, imádkozzátok minél gyakrabban! Ez isten nagy ajándéka számotokra általam, az én ünnepem alkalmából. Nagyon nagy szabadulásokat eszközölhettek ki ez által országaitok számára. A sötétség erői reszketnek ez előtt az ima előtt, mert örökre el kell tűnniük. Ez az ima megszabadíthatja országotokat és sok országot a világon!” Szent Mihály Arkangyal, 2011 09.29.

Jézus Szívéhez

Beküldve: Az Isteni Ige Társasága imakönyve 1940

 

Üdvözítőmnek Isteni Szíve, te minden jónak és tökéletességnek forrása: bárcsak úgy szerethetnélek, ahogy te ezt megérdemled! Távolíts el szívemből mindent, ami nem kedves előtted és gyújtsd fel azt szereteted lángjával, hogy mindenben csak téged keresselek és kívánjalak, én Istenemet és mindenemet.

Bárcsak visszavehetném az elpazarolt drága időt. De mivel ez nem lehetséges, legalább ezután akarlak egész szívemből szeretni, életem minden percét neked szentelni és így előbbi hidegségemet, közönyösségemet némileg pótolni.

Mily boldogok azok a lelkek, akik már zsenge gyermekkoruktól fogva szívüket neked adták és a szeretetben mindvégig megőrizték. Miképp volt lehetséges, ó örök Szépség, hogy elhagytalak és megbántottalak!

Mennyire bánom, hogy valamikor utálatos voltam előtted! És ha látod, hogy újból megválhatnék szeretetedtől és súlyos bűnnel megbánthatnálak, akkor engedj inkább szeretetedben meghalni, mert élni és téged nem szeretni, keservesebb nekem a halálnál.

Isteni Szív, íme szeretlek most téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből, mindenek fölött. És ami rajtad kívül szép és jó, csak azért szeretem, mert minden szépség, jóság és szeretetreméltóság kútforrása vagy. Ebben a szeretetben akarok élni és meghalni.

Jézusomnak szerető Szíve! Istenem és legfőbb jóm! Téged kíván lelkem! Hogy vágyom azon boldog pillanat után, melyben örökké bírni foglak a mennyben. Akkor szemtől szemben foglak látni és ismerni; egész szívemből és minden erőmből szeretlek majd ott és irgalmasságodat mindörökké magasztalom.

Kicsi és nyomorul ugyan az én szívem, és gyenge a szeretete, melyet irántad érez, szeretetre méltó Jézusom! Növeld hát szent kegyelmeddel és gyullaszd fel szereteted tüzével, mely Szívedet emészti. Egyesítsd a te Szíveddel, hogy úgy szeressen téged, ahogy te azt megérdemled.

Ó isteni Szív, fogadd el szeretetem ezen megnyilvánulását embertársaim nevében is. Szabadítsd meg a tisztítótűzben szenvedő lelkeket kínjaktól és irgalmasságod legyen rajtam. Amen

 

*

 

Ó Jézusom, és Uram és Istenem, kinek szentséges Szíve mindenkor irántam való szeretetből lángol: benső hálával eltelve borulok le előtted és kívánom magam fenntartás nélkül feláldozni neked.

A Boldogságos Szent Szűz, az összes angyalok és szentek jelenlétében áldozom fel és adom át magamat egészen a te jóságos Szíved szeretetének, hogy mostantól fogva te légy legfőbb szeretetem és mindenem; hogy ezután neked éljek, szenvedjek és meghaljak, hogy egészen a tied legyek és te az enyém.

Szentséges Szív legyen kedves előtted ez az én felajánlásom. Átadom neked testemet s lelkemet, cselekedeteimet és szenvedéseimet, életemet és halálomat, időmet és örökkévalóságomat.

Lankadatlan buzgósággal törekszem minden tehetségemet a te tiszteletedre fordítani egészen. Ezért egyesülök az összes, téged szerető lélekkel, hogy a tőlem telhető engesztelést végezzem a bántalmakért és méltatlanságokért, melynek szereteted e szent titkában ki vagy téve.

Szeretetreméltó Jézus, te köztünk akarsz maradni a világ végéig, hogy kegyelmeddel elhalmozz, hogy segítségünk, menedékünk, vigasztalásunk és erőnk légy e siralom völgyében, és mégis hányan félreismerik ezt a végtelen szeretetet.

Annyian nem törődnek veled, sőt nem is ismernek. Ellenségeid megvetnek, gúnyolnak, lábbal tapodnak. Oly sok keresztény csak hálátlansággal és mindenféle bántalommal illet, sőt szentségtöréssel fizet jóságodért.

Barátaid között is vannak, jóságos Jézus, kik csak hanyagsággal szolgálnak neked, sokszor hidegséggel és tiszteletlenséggel közelednek feléd. És ami fájdalmamat betetőzi: magam is ellenségeid közé tartoztam.

Magam is keserűséggel töltöttem el Szívedet, bűneimmel véres halálverejtéket csaltam ki belőled és keresztre feszítettelek.

És mégis szerettél és szeretsz bennünket, mintha mindig barátaid lettünk volna és soha ellenségeid. Ezért térdelek most itt előtted: könyörülj rajtam és töröld el vétkeimet.

A kötelességtudás és szeretet vezérelje ezután életemet, hogy életem minden napja az engesztelés s szeretet áldozata legyen.

Fogadd, Uram, kegyesen ezt az áldozatomat. Egyesítem azzal a dicsőítéssel, melyet isteni Szíved naponként a mennyei Atyának bemutat, és azzal az áldozattal, melyet a mi üdvünkért fájdalmas Anyáddal a Kálvárián hoztál.

Add meg nekem a kegyelmet, hogy az Oltáriszentségben mindig erősebb hittel, gyermeki reménységgel és bensőbb szeretettel tiszteljelek és imádjalak, hogy így eljussak hozzád a mennybe. Amen.